Data privacy & Cookie beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Premiumropes B.V. (handelsnaam: Lijnenspecialist) (hierna: “Lijnenspecialist”) verwerkt van haar (potentiële) klanten en bezoekers van haar website.

Indien je een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt bij de Lijnenspecialist of om een andere reden persoonsgegevens aan de Lijnenspecialist verstrekt, worden je persoonsgegevens verwerkt in lijn met dit privacybeleid. Wij adviseren je om dit privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

Premiumropes B.V.

Surinamekade 6

1019 BV AMSTERDAM

020-419 6412

KvK: 68330626

Contactgegevens

www.premiumropes.com / www.lijnenspecialist.com

Surinamekade 6

1019 BV Amsterdam

The Netherlands

+ 31 20 419 64 12

Persoonsgegevens die de Lijnenspecialist verwerkt

De Lijnenspecialist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam;

-          Adresgegevens;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Bankrekeningnummer;

-          IP-adres;

-          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

-          Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld social media accounts;

-          Locatiegegevens;

-          Gegevens over jouw activiteiten op deze website;

-          Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

-          Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens de Lijnenspecialist verwerkt

De Lijnenspecialist heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. De Lijnenspecialist kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie indien het verzoek gegrond is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de Lijnenspecialist persoonsgegevens verwerkt

De Lijnenspecialist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van jouw betaling;

-          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

E-mailberichtgeving (opt-out): De Lijnenspecialist gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, producten en andere interessante informatie te kunnen sturen.  Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

-          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;

-          Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-          Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

-          Om goederen en diensten bij je af te leveren;

-          De Lijnenspecialist analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

-          De Lijnenspecialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

-          Tot slot verwerkt de Lijnenspecialist persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de Lijnenspecialist of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van je persoonsgegevens door de hostingprovider van de Lijnenspecialist om deze website en e-mailvoorzieningen van de Lijnenspecialist te kunnen exploiteren, de exploitant van de door de Lijnenspecialist gebruikte nieuwsbriefsoftware voor het versturen van nieuwsbrieven, de exploitant van door de Lijnenspecialist gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van je persoonsgegevens met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van de Lijnenspecialist te kunnen verzorgen. In dat verband maakt de Lijnenspecialist tevens gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van de Lijnenspecialist noodzakelijk is. Ook werkt de Lijnenspecialist samen met een externe webbeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de via deze website door jou opgegeven persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Lijnenspecialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Lijnenspecialist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Toegang tot persoonsgegevens en delen daarvan met derden

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde personen binnen de Lijnenspecialist toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie de Lijnenspecialist persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. De personen die onder verantwoordelijkheid van de Lijnenspecialist vallen, evenals door de Lijnenspecialist ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover de Lijnenspecialist de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal de Lijnenspecialist de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat je persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als de Lijnenspecialist, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Lijnenspecialist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Lijnenspecialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst de Lijnenspecialist cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je, voor zover mogelijk, zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] of neem contact met ons op via dit contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Lijnenspecialist zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Lijnenspecialist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Stuur ons een bericht via Whatsapp

Chat met ons