Algemene verkoopvoorwaarden de Lijnenspecialist

Algemene voorwaarden Premiumropes B.V. / Lijnenspecialist

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Premiumropes: Premiumropes B.V., tevens handelend onder de handelsnaam ‘Lijnenspecialist’, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan KNSM-laan 15, 1019LA te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68330626.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Premiumropes een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Premiumropes en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Premiumropes zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Premiumropes en een Consument wordt gesloten middels de Webwinkel.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Premiumropes aan de Klant te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Klant vervaardigd of bewerkt touwwerk, sluitwerk, staalkabel en aanverwante zaken.
 8. Webwinkel: www.premiumropes.com, www.lijnenspecialist.nl dan wel www.premiumropes.de.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Premiumropes en iedere Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD

 1. Elk aanbod van Premiumropes, waaronder zijn offertes mede begrepen, is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Premiumropes dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a)     de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder mede begrepen op maat afgesneden Producten;

b)    de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail, via de instructies in de Webwinkel of door gebruikmaking van het door Premiumropes aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Premiumropes. Zo spoedig mogelijk nadat Premiumropes in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Premiumropes de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Premiumropes retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Premiumropes is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 7. Premiumropes zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Premiumropes zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Premiumropes niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Premiumropes aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMS DOOR PREMIUMROPES

Indien Premiumropes, na het sluiten van de Overeenkomst, wegens onvoorziene omstandigheden van oordeel is dat de Overeenkomst door hem niet kan worden nagekomen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te annuleren, zonder jegens de Klant aansprakelijk te zijn voor enige daardoor voor de Klant of derden ontstane schade.

ARTIKEL 6. | LEVERTIJDEN

 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Premiumropes zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Premiumropes mogelijk mede afhankelijk van de Klant of derden.
 2. Het verzuim van Premiumropes treedt niet eerder in dan nadat de Klant Premiumropes Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Premiumropes na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Levering van de Producten aan Consumenten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan niet-Consumenten Ex Works (EXW) volgens de meest recente versie van de Incoterms.
 3. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen Partijen in geval van levering Ex Works overeenkomen dat Premiumropes voor het transport zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de Klant.
 4. Premiumropes behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 5. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Premiumropes gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 6. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Premiumropes mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Premiumropes is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere als gevolg van de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Premiumropes.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Premiumropes te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Premiumropes is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Premiumropes uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Premiumropes levert uitsluitend garantie op de Producten indien en voor zover dit wettelijk is vereist; aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Premiumropes kunnen doen gelden, wordt niets afgedaan (conformiteit).
 2. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Premiumropes toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Premiumropes zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Premiumropes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Premiumropes of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Premiumropes bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Naast de wettelijke gronden voor opschorting en ontbinding van de Overeenkomst, is Premiumropes, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de door hem aan Premiumropes verschuldigde betalingsverplichting heeft gesteld, gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Premiumropes uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De Klant is verplicht de schade die Premiumropes ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Premiumropes de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Premiumropes nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Premiumropes is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Premiumropes is nagekomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Premiumropes aangewezen wijze en op het door Premiumropes aangezegde moment dan wel binnen de door Premiumropes vermelde termijn.
 3. De Klant dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 4. Premiumropes is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Premiumropes is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de Producten voldoen aan de (veiligheids)eisen die in het land van levering en gebruik, worden gesteld aan het gebruik en de toepassing van de Producten, en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de Producten, voor de toepassing daarvan, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 2. Premiumropes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade, waaronder mede begrepen schade als gevolg van gebreken van de Producten, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Premiumropes is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Premiumropes in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade aan het betreffende Product zelf, daaruit voortvloeiende schade daarvan uitgesloten.
 3. Mocht Premiumropes aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Premiumropes te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Premiumropes hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Premiumropes ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Premiumropes is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Premiumropes betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Premiumropes beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Premiumropes betrekking heeft.
 5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8 en 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Premiumropes één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De Klant vrijwaart Premiumropes van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Premiumropes toerekenbaar is. Indien Premiumropes uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Premiumropes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Premiumropes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Premiumropes en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Premiumropes geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Premiumropes hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Premiumropes of de door Premiumropes aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Premiumropes is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door Premiumropes aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
 6. Indien Premiumropes geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan Premiumropes te verpanden.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Premiumropes.
 2. Bij Premiumropes ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Stuur ons een bericht via Whatsapp

Chat met ons