Algemene verkoopvoorwaarden de Lijnenspecialist

 Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Lijnenspecialist en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met De Lijnenspecialist overeengekomen worden.
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met De Lijnenspecialist een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie De Lijnenspecialist een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden De Lijnenspecialist niet, tenzij deze schriftelijk door De Lijnenspecialist zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat De Lijnenspecialist een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van De Lijnenspecialist niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door De Lijnenspecialist gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Door De Lijnenspecialist verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van De Lijnenspecialist volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
3.2 De Lijnenspecialist biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, fax, brief of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en De Lijnenspecialist vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij De Lijnenspecialist dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door De Lijnenspecialist geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door De Lijnenspecialist aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. De Lijnenspecialist is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.4 De Lijnenspecialist is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. De Lijnenspecialis is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door De Lijnenspecialist toegekende Klantidentificatie.
3.5 De afnemer dient in afdoende veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien teneinde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door hemzelf en/of bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, De Lijnenspecialist onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat De Lijnenspecialist de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat De Lijnenspecialist met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden De Lijnenspecialist slechts voor zover zij door De Lijnenspecialist schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en inclusief BTW maar exclusief kosten van verzending, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Voor orders boven 50 Euro rekenen wij geen verzendkosten binnen Nederland. Bekijk hier onze verzendkosten. Voor bestellingen die op verzoek van de klant op speciale tijden of manieren worden bezorgd, kunnen opslagen voor logistieke kosten in rekening wordt gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het orderbedrag en de verzendwijze.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door De Lijnenspecialist aangewezen bankrekening of door betaling met iDEAL. De op de bank/giroafschriften van De Lijnenspecialist vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
6.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft De Lijnenspecialist, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan De Lijnenspecialist verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 35,-.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van De Lijnenspecialist totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2 De afnemer mist het recht de door De Lijnenspecialist geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met De Lijnenspecialist, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is De Lijnenspecialist gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van De Lijnenspecialist tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door De Lijnenspecialist genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Lijnenspecialist bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
8.2 Overschrijding van de door De Lijnenspecialist opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.3 Indien een afnemer een order wenst te annuleren dient zij hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen bij De Lijnenspecialist. Annulering kan alleen plaatsvinden na schriftelijke bevestiging van De Lijnenspecialist. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft De Lijnenspecialist het recht om een % van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen. Voor speciaal -voor afnemer- op maat gemaakte goederen kan dit percentage oplopen tot 100% van het orderbedrag.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag De Lijnenspecialist de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is De Lijnenspecialist gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico ’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 De Lijnenspecialist bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor risico van De Lijnenspecialist tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal De Lijnenspecialist overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen. Indien de oorzaak van de retourzending bij de klant ligt, behoudt De Lijnenspecialist het recht voor retourkosten zoals bepaald in artikel 8.3 in rekening te brengen.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door De Lijnenspecialist slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur na levering schriftelijk aan De Lijnenspecialist kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 5 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Lijnenspecialist. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 24 uur voorafgaand aan de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. De Lijnenspecialist behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien De Lijnenspecialist toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van De Lijnenspecialist aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de goederen gereed te liggen voor het ophalen door de vervoerder van De Lijnenspecialist. Bij het terugzenden van de producten dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van De Lijnenspecialist, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft De Lijnenspecialist het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.
10.5 Voor maatwerkopdrachten is een zeer beperkt herroepingsrecht van toepassing. Maatwerk producten kunnen wij helaas niet retour nemen, aangezien deze speciaal voor u worden ontworpen, op maat gesneden, gewalst en/of gesplitst. Omdat wij dit product niet zomaar weer kunnen verkopen, is er voor u als klant geen mogelijkheid tot retourneren. Ons online systeem geeft precies aan of uw lijn of staalkabel juist geconfigureerd is. Qua maatvoering of configuratie (walsen of splitsen) kan er dus niets fout gaan. Ziet u NA het plaatsen van uw bestelling nog een fout (bijvoorbeeld verkeerde kleur of diameter) in uw configuratie, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat wij hiervan op de hoogte zijn en het eventueel nog zonder extra kosten voor u kunnen aanpassen. In het weekend of avonden kunt u ons een e-mail sturen. Wij verzoeken u met klem alsnog op de eerstvolgende werkdag telefonisch contact met ons te zoeken. Zodra het maatwerk proces is gestart, is dit niet meer mogelijk. Door het plaatsen van een maatwerkbestelling bij De Lijnenspecialist geeft u aan dat u uw productconfiguratie goed heeft bekeken en akkoord bent met onze voorwaarden.

Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie met betrekking tot de door De Lijnenspecialist geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De Lijnenspecialist is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van De Lijnenspecialist. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 De Lijnenspecialist is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan De Lijnenspecialist toerekenbare opzet of grove schuld.
12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door De Lijnenspecialist geleverde goederen, is De Lijnenspecialist niet aansprakelijk.
12.4 De afnemer vrijwaart De Lijnenspecialisten haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door De Lijnenspecialist geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van De Lijnenspecialisten/of door haar ingeschakelde derden.
12.5 De aansprakelijkheid van De Lijnenspecialist uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen 5 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij De Lijnenspecialist te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. De Lijnenspecialist goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 De Lijnenspecialist is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan De Lijnenspecialist verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Levering buiten Nederland, maar binnen de EU

14.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig BTW-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van De Lijnenspecialist, tenzij anders is overeengekomen.